Statut Gminy

S T A T U T
GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA


(Tekst ujednolicony)

 

C Z Ę Ś Ć    I

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§1.

Statut określa:
1) ustrój gminy Warta Bolesławiecka,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej,
4) zasady dostępu obywateli do dokumentów organów gminy oraz komisji Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, a także korzystania z nich.

§2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie, radzie, komisji i wójcie należy przez to rozumieć gminę Warta Bolesławiecka, Radę Gminy w Warcie Bolesławieckiej, komisje Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej i Wójta Gminy Warta Bolesławiecka,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Warta Bolesławiecka,
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej


Rozdział 2
Ustrój Gminy

§3.

 1. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA stanowi wraz z utworzonymi jednostkami pomocniczymi wspólnotę samorządową osób zamieszkałych na jej terenie.
 2. Gmina położona jest w powiecie bolesławieckim w województwie dolnośląskim.
 3. Obszar gminy wynosi 110 km kwadratowych, zaś jej granice przebiegają wg mapy stanowiącej załącznik do niniejszego statutu.

§4.

Siedzibą organów gminy jest Warta Bolesławiecka.

§5.

 1. Herb gminy przedstawia w polu złotym tarczy o kroju starofrancuskim, w jej centralnej części, postać księcia Bolka II Małego zwanego „Paryus”, u którego stóp leży na grzbiecie z łapami do góry złoty lew i odwrócona otwarta złota królewska korona, która potoczyła się przy upadku zwierzęcia - jako symbol oporu ślązaka - wiernego sprzymierzeńca Polski przeciw Luksemburgom (także Czechom i Niemcom), który nie poddał swojego księstwa, której część stanowi obecny teren gminy Warta Bolesławiecka, aż do swojej śmierci. Tarczę z obu stron trzymają postacie dwóch jelonków w pozycji kroczącej w barwie ciemnoczerwonej. Jelonki mają podwieszoną ciemnoczerwoną szarfę z napisem po obu stronach tarczy „Gmina Warta Bolesławiecka”. Nad tarczą herbu jest podwieszona tarcza herbowa z godłem Domu Piastów świdnicko-jaworskich. Tarcza z wizerunkiem księcia i pozostałymi elementami stanowi zespół herbowy, którego tłem jest barwa czerni. Szczegółowy opis herbu z planszami wzorcowymi stanowi załącznik do uchwały nr XXVII/119/96 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 czerwca 1996r. o ustanowieniu barw ziemi i herbu gminy Warta Bolesławiecka.
 2. Barwy gminy określa jej chorągiew, której płachta składa się w poziomie, w układzie strefowym z trzech barw: barwa górna – srebro, barwa środkowa – ciemna czerwień i barwa dolna – złoto. Barwa górna i dolna są tej samej wysokości a barwa środkowa stanowi wysokość trzech wysokości strefy srebrnej i strefy złotej.
 3. Zasady używania herbu i barw gminy oraz insygniów władz określa rada gminy odrębną uchwałą.

§6.

 1. Gmina posiada osobowość prawną.
 2. Gmina wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 3. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez swoje organy: radę gminy i wójta gminy.
 4. Działalność organów gminy jest jawna. Zasady dostępu do dokumentów określa część VIII niniejszego statutu.

 

C Z Ę Ś Ć    II

Organizacja i tryb pracy rady

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§7.

 

 1. Rada jest organem inspirującym, stanowiącym i kontrolnym gminy.
 2. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 3. Działalność rady wygasa z upływem kadencji chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 4. Kompetencje rady określają ustawy oraz niniejszy statut.

§8.

 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz wójta wykonującego jej uchwały.
 2. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.


§9.

 

 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.
 2. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie można łączyć z członkostwem w komisji rewizyjnej.
 3. Prawo zgłaszania na funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących przysługuje każdemu radnemu. Przeprowadza się odrębne głosowanie na wiceprzewodniczących.

§10.

 1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady.
 2. Przewodniczący rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, w szczególności:

1) zwołuje sesje rady,
2) przewodniczy obradom rady,
3) podpisuje uchwały rady
4) reprezentuje radę na zewnątrz,
5) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
6) współdziała z wójtem gminy,
7) zapewnia współdziałanie między komisjami rady,
8) analizuje i przedstawia do rozstrzygnięcia przez radę wnioski i skargi mieszkańców gminy,
9) występuje do wójta gminy o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy środków finansowych niezbędnych dla realizacji zadań rady, komisji, radnych i biura rady,
10) analizuje oświadczenia majątkowe radnych zgodnie z postanowieniami art. 24h ustawy, składa coroczne informacje z tego tytułu.


Rozdział 2
Sesje rady

§11.

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§12.

 1. Sesje rady przygotowuje i zwołuje przewodniczący rady gminy lub w przypadku jego długotrwałej nieobecności, wskazany przez niego wiceprzewodniczący.
 2. Radni, komisje, kluby oraz wójt gminy mogą wskazywać przewodniczącemu sprawy, które powinny znaleźć się w porządku zwołanej sesji.
 3. Przewodniczący ustala: projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. W dniu podejmowania decyzji o zwołaniu sesji powinny być gotowe projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad rady powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad. Do porządku sesji dołącza się projekty uchwał.
 5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4 rada może podjąć decyzję o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, na zasadach wymaganych dla przyjmowania wniosków o zmianę porządku obrad.
 6. W przypadku nie cierpiącym zwłoki, a także w sytuacjach określonych w odrębnych przepisach sesje zwoływane są bez zachowania wymogów ust. 4 (sesje nadzwyczajne).

§13.

 1. Obrady sesji są jawne. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy termin, miejsce i przedmiot obrad co najmniej na 5 dni przed sesją.
 2. Na sesje rady zapraszani są w razie konieczności przedstawiciele władz wojewódzkich i różnych instytucji działających w obrębie i na rzecz gminy.
 3. Publiczność ma prawo przebywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

§14.

 1. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą.
 2. W przypadku ogłoszenia tajności części obrad przewodniczący zarządza opuszczenie sali przez osoby nie wchodzące w skład rady. Nie dotyczy to pracownika biura rady.
 3. Radny nie może ujawnić treści obrad objętych tajnością. Obowiązek dochowania tajności dotyczy również pracownika biura rady.

§15.

 1. Sesja odbywa się na jednym lub dwóch posiedzeniach.
 2. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, rada gminy może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

§16.

 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady. W trakcie sesji przewodniczący może przekazać przewodniczenie obradom jednemu z wiceprzewodniczących.
 2. Po otwarciu sesji przez wypowiedzenie słów „Otwieram ... sesję Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej”, przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. W przypadku braku quorum rady przewodniczący rady może odroczyć posiedzenie rady lub kontynuować posiedzenie, jednak bez możliwości podejmowania uchwał przez radę.

§17.

 1. Po ustaleniu prawomocności obrad przewodniczący rady odczytuje porządek obrad i stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 2. Porządek obrad ustalony i przekazany radnym w zawiadomieniach nie podlega głosowaniu w przypadku braku zgłoszonych przez radnych wniosków o jego zmianę.
 3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 radnych lub wójta gminy, zaproponować również w trakcie posiedzenia rady uzupełnienie porządku obrad. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad podlega przyjęciu w trybie głosowania jawnego bezwzględną większością głosów.

§18.

 1. Ramowy porządek sesji winien obejmować:
  1) zatwierdzenie porządku obrad,
  2) podjęcie uchwał,
  3) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  4) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  5) informacje wójta gminy z pracy w okresie między sesjami,
  6) wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad o sprawy nie objęte projektem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem na piśmie przed posiedzeniem. Wnioski te rozpatruje rada przy zatwierdzaniu porządku obrad w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
 3. §19.

 1. Przewodniczący prowadzi obrady według porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach, przy braku sprzeciwów, może dokonywać zmian w kolejności realizowania porządku obrad.
 2. Przewodniczący udziela głosu w debacie radnym wg kolejności zgłoszeń. Przewodniczący komisji właściwych dla przedmiotu obrad i wójt gminy otrzymują prawo głosu poza kolejnością.
 3. Czas wystąpienia jest ograniczony. Czas trwania przemówienia wyznacza przewodniczący obrad.
 4. Oprócz zabrania głosu, radny w tym samym punkcie obrad, ma prawo do jednej repliki, a gdy okoliczności repliki będą tego wymagały, także do sprostowania własnej wypowiedzi. Czas repliki i sprostowania jest ograniczony i wyznacza go przewodniczący rady.
 5. Zasady określone w ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 6. Punkt porządku obrad już wyczerpany nie może być ponownie przedmiotem obrad tej samej sesji.

§20.

 1. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji wnioski formalne. Wnioskiem formalnym jest wniosek o:
  1) sprawdzenie quorum,
  2) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,
  3) zarządzenie przerwy,
  4) zakończenie dyskusji,
  5) ograniczenie liczby dyskutantów (taki wniosek nie może dotyczyć wystąpień przewodniczących komisji i klubów oraz sprawozdawców i wójta gminy),
  6) zdjęcie określonego punktu z porządku obrad lub odesłanie do komisji,
  7) głosowanie bez dyskusji,
 2. W sprawie formalnej głosu udziela się poza listą mówców.
 3. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika i jednego zwolennika wniosku.


§21.

 1. Wnioski merytoryczne radny może składać tylko w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad.
 2. W punkcie „Sprawy różne” nie podejmuje się uchwał, chyba że dotyczą one rozpatrywanych skarg.
 3. Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcę.
 4. Wnioski podlegają głosowaniu.

§22.

 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
 2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad, bądź uchybia prowadzeniu sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos. Fakt taki odnotowuje się w protokole.
 3. Prowadzący obrady może przywołać mówcę "do rzeczy" ilekroć odbiega on od tematu lub powraca do sprawy przedyskutowanej i przegłosowanej. Po trzykrotnym upomnieniu prowadzący obrad może odebrać głos mówcy.
 4. Postanowienia ust.2 i 3 stosuje się także do wystąpień osób spoza rady.
 5. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali przez osoby spoza rady, które zachowaniem swoim zakłócają porządek obrad.

§23.

Czas trwania sesji nie może być dłuższy niż 5 godzin.

§24.

 1. Z każdego posiedzenia rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  1) numer, datę, miejsce posiedzenia, godzinę otwarcia i zamknięcia sesji,
  2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3) nazwiska nieobecnych radnych (usprawiedliwionych i nie usprawiedliwionych),
  4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  5) zatwierdzony porządek obrad,
  6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
  7) podpisy przewodniczącego i protokolanta (pracownika biura rady).
 2. Projekt protokołu z sesji jest udostępniany do wglądu radnym w okresie między sesjami tak, by radny mógł przygotować uwagi i ewentualne poprawki przed sesją, na której protokół ma być przyjęty przez radę.
 3. Protokół przyjmuje się na sesji zwyczajnej w ten sposób, że jeżeli nie wniesiono do niego zastrzeżeń lub poprawek, protokół uważa się za przyjęty. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek decyduje rada bez dyskusji.
 4. Fakt utajnionej części obrad wpisuje się do protokołu i zaznacza na jego marginesie klauzulą „poufne”.

§25.

 1. Projekt protokołu powinien być przygotowany w ciągu 7 dni od dnia odbycia posiedzenia rady.
 2. Jedną kopię protokołu przekazuje się wójtowi.
 3. Protokoły z obrad przechowuje się w biurze rady.
 4. Kierownik biura rady może przekazywać zainteresowanym jednostkom organizacyjnym wyciągi z protokołu.
 5. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu, na zasadach wymienionych w części VIII niniejszego statutu.

§26.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: "zamykam sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka".

 

Rozdział 3
Uchwały i inne akty rady

 

§27.

 1. Rada na sesji podejmuje uchwały stanowiące akty prawa miejscowego lub inne akty, w szczególności rezolucje, apele, stanowiska i postanowienia.
 2. W uchwałach rada ustala sposoby rozwiązania zagadnień lub odnosi się do spraw będących przedmiotem obrad.
 3. W sprawach porządkowych rada podejmuje postanowienia.
 4. W sprawach ogólnospołecznych Rada podejmuje rezolucje lub apele oraz zajmuje stanowiska.

§28.

 1. Uchwały, będące odrębnymi aktami, zawierają:
  1) nazwę aktu, datę, numer i nazwę organu podejmującego,
  2) tytuł i podstawę prawną,
  3) ścisłe określenie przedmiotu uchwały, środków na jej realizację, organów odpowiedzialnych za jej wykonanie,
  4) przepisy przejściowe i uchylające,
  5) termin wejścia w życie i sposób ogłoszenia,
  6) uzasadnienie (w razie potrzeby),
 2. Uchwałę podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.

§29.

 1. Zmiana uchwały następuje w takim samym trybie jak jej uchwalenie.
 2. Przewodniczący prostuje w drodze obwieszczenia oczywiste błędy językowe i rachunkowe zawarte w opublikowanych tekstach uchwały rady.
 3. Rada może zobowiązać wójta gminy do opracowania i ogłoszenia w formie obwieszczenia jednolitego tekstu uchwały.

§30.

 1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez radę może wystąpić: przewodniczący rady, co najmniej 3 radnych, wójt gminy lub komisje rady wskazując jednocześnie przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania wnioskodawcy w pracach nad tym projektem.
 2. Projekt uchwały odpowiadający wymogom zawartym w §28 powinien być przekazany do biura rady z dołączonym uzasadnieniem określającym potrzebę podjęcia uchwały, skutki finansowe w razie realizacji jej postanowień oraz źródła jej sfinansowania; projekt składa się nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem sesji, na której projekt będzie rozpatrywany, a w uzasadnionym przypadku pilnego podjęcia uchwały - 7 dni.
 3. Przewodniczący przekazuje projekt do właściwych komisji, a także wójtowi gminy i radcy prawnemu w celu uzyskania opinii.
 4. W posiedzeniu komisji uczestniczą upoważnieni przedstawiciele wnioskodawców oraz wójt gminy.
 5. Opinie, o których mowa w ust.2 przedstawia się na sesji bezpośrednio po zapoznaniu rady z projektem uchwały.
 6. Wnioskodawca może wycofać projekt uchwały, której był inicjatorem przed jej przegłosowaniem na posiedzeniu rady.


Rozdział 4
Głosowanie

 

§31.

 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady podejmowane są:
  1) uchwały, w tym uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy,
  2) uchwały zawierające rezolucje, apele i stanowiska,
  3) wnioski merytoryczne.
 2. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

§32.

 1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw".
 2. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50%+1 ważnie oddanych głosów.
 3. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.
 4. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba całkowita głosów przewyższająca połowę ustawowego składu rady.

§33.

 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano "za", "przeciw", "wstrzymujące się".
 2. Głosowanie imienne odbywa się przez użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem. Lista osób głosujących "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" jest załącznikiem do protokołu sesji (z zaznaczeniem punktu porządku obrad, do którego się odnosi).
 3. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami i na właściwych kartkach.


§34.

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący.
 2. Głosowanie imienne i tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, powołana na sesji spośród radnych. Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej 2 członków.

 

Rozdział 5
Interpelacje i zapytania

 

§35.

 1. Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest wójt gminy.
 2. Interpelacja składa się z dwóch części:

- pierwszej: przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem,
- drugiej: wynikające z niej pytanie skierowane do wójta.

§36.

 1. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady; przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
 2. Odpowiedzi na interpelacje udzielane są w formie pisemnej przez wójta, w terminie 21 dni od dnia złożenia interpelacji – na ręce przewodniczącego rady i radnego składającego interpelację.
 3. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
 4. Wójt składa informację o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji rady, w ramach punktu „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”.
 5. Biuro rady prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań, w którym potwierdza się sposób i termin załatwienia sprawy. Wykaz jest udostępniany radnym na każde żądanie w biurze rady.

§37.

 1. Zapytania składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach. Zapytania składa się ustnie na sesji i posiedzeniach komisji.
 2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie wójt gminy może upoważnić obecnego na sali pracownika samorządowego.
 3. W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji odpowiedzi udziela się zgłaszającemu na piśmie, w ciągu 14 dni. § 36 ust.3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 6
Radny

§38.

 1. Radny jest zobowiązany brać udział w pracach rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
 2. Radny ma obowiązek stałego i aktywnego reprezentowania wyborców, zwłaszcza przez udział w spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub mieszkańców gminy, przekazując interpelacje, wnioski i zapytania na posiedzeniach organów rady lub innych właściwych organów. Radny ma obowiązek uwzględniania interesów całej gminy.
 3. Radny może zwracać się z interwencją bezpośrednio do wójta lub właściwej jednostki organizacyjnej gminy.


§39.

 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub jej odmowa następuje po zapoznaniu się ze stanem sprawy.
 3. Rada odmówi zgody, o której mowa w ust.2, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
 4. Przewodniczący rady powiadamia zakład pracy radnego o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody przez radę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

§40.

 1. Radny stwierdza swoją obecność na posiedzeniu rady lub komisji podpisując się na liście obecności.
 2. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem radny usprawiedliwia swoją nieobecność przewodniczącemu rady lub odpowiednio przewodniczącemu komisji.
 3. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę w odrębnej uchwale.
 4. Radny jest zobowiązany do członkostwa przynajmniej w jednej komisji.

 

Rozdział 7
Komisje rady

§41.

 1. Rada gminy oprócz komisji rewizyjnej powołuje w razie potrzeby inne komisje stałe i doraźne.
 2. Liczbę członków komisji stałych i doraźnych, ich skład osobowy i przewodniczących komisji oraz przedmiot działania określa rada w odrębnych uchwałach.

§42.

 1. Tworzenie, łączenie i rozwiązywanie komisji następuje w drodze uchwały rady. Działalność komisji wygasa z upływem kadencji rady, o ile uchwała nie wskazuje innego terminu.
 2. Komisje stałe i doraźne tworzy się w następującym trybie:

1) inicjatywę powołania komisji może zgłosić minimum 3 radnych,
2) radni zgłaszają się do wybranych komisji dobrowolnie,
3) skład komisji jest akceptowany przez radę w głosowaniu jawnym.

§43.

Do zadań komisji należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw przedłożonych przez członków komisji i mieszkańców,
4) przyjmowanie i opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności rady i służb komunalnych w zakresie kompetencji komisji.

§44.

 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je radzie.
 4. Przewodniczący rady może zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie sprawozdania z pracy komisji.

§45.

 1. Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego. W przypadkach wymagających zaopiniowania niektórych projektów uchwał, będących przedmiotem porządku sesji, także przez przewodniczącego rady.
 2. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, wybrany przez radę gminy spośród członków komisji.

§46.

 1. Z każdego posiedzenia komisji spisuje się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący komisji.
 2. Protokóły z posiedzeń oraz inne materiały komisje składają w biurze rady.
 3. Komisje składają radzie roczne sprawozdania ze swej działalności.


Rozdział 8
Komisja rewizyjna

§47.

 1. W celu kontroli działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych rada powołuje komisję rewizyjną.
 2. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:
  1) opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium,
  2) przygotowanie corocznej oceny pracy wójta, której integralną część stanowią opinie o przebiegu realizacji przez wójta uchwał rady, rozpatrywaniu i załatwianiu przez wójta skarg oraz realizacji interpelacji i wniosków radnych,
  3) sporządzanie opinii w sprawie odwołania wójta gminy,
  4) przeprowadzanie kontroli wójta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole działalności wójta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzanego przez radę, a także na zlecenie rady.
 4. Uprawnienia komisji rewizyjnej w zakresie kontroli nie mogą naruszać funkcji kontrolnych innych komisji powołanych przez radę.

§48.

 1. Przewodniczący i członkowie komisji wybierani są bezpośrednio przez radę.
 2. Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady.
 3. Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. O wyłączeniu decyduje przewodniczący komisji.
 4. Wyłączony członek komisji rewizyjnej może odwołać się od decyzji przewodniczącego komisji do rady gminy w ciągu 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o wyłączeniu.

§49.

 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:
  1) legalności,
  2) gospodarności,
  3) rzetelności,
  4) celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonywanie budżetu gminy.
 3. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach rady.


§50.

Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku działalności danego podmiotu.

§51

 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez radę.
 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust.1.
 3. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia uchwały przez radę.

§52.

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 49 ust.1.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystywane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystywane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§53.

 1. Kontroli kompleksowej dokonuje pełny skład komisji rewizyjnej.
 2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez jednego członka komisji rewizyjnej, na podstawie pisemnego upoważnienia przewodniczącego komisji rewizyjnej, określającego imię i nazwisko upoważnionego do przeprowadzenia kontroli, nazwę i adres kontrolowanej jednostki oraz zakres kontroli.

§54.

 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby wójta, kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego rady.

§55.

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust.1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust.3.
 5. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§56.

 1. Z przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna lub osoba kontrolująca sporządza protokół pokontrolny, obejmujący:
  1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
  2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
  3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
  6) przebieg i wynik czynności kontrolnych wraz z wnioskami wskazującymi na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  7) datę i miejsce podpisania protokołu,
  8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
 3. Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla komisji rewizyjnej i dla kierownika kontrolowanego podmiotu.

§57.

 1. Komisja rewizyjna podczas kontroli i posiedzeń może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
 2. W przypadku, gdy skorzystanie ze środków, o których mowa w ust.1 wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia z budżetu gminy, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej wójta do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy.


§58.

 1. Komisja rewizyjna może na zlecenie rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Współdziałania może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
 3. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji rady o wspólne przeprowadzenie kontroli lub ujęcie w skład zespołu kontrolującego członka (członków) komisji rewizyjnej podczas kontroli przeprowadzanej przez tą komisję problemową.
 4. Komisja rewizyjna może występować do rady gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

 
§59.

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust.1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokółu pokontrolnego do podpisania.

§60.

 1. Z przeprowadzonych kontroli komisja rewizyjna składa radzie gminy roczne sprawozdania.
 2. Roczne sprawozdanie powinno zawierać:
  1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
  2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
  3) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
  4) ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
 3. Roczne sprawozdanie komisja rewizyjna składa podczas sesji absolutoryjnej.
 4. Komisja rewizyjna składa również oddzielne sprawozdania z wyników kontroli, podczas których wykryto drastyczne nieprawidłowości, a zgłoszenie tychże wójtowi gminy nie odniosło oczekiwanej reakcji.

§61.

Do organizacji komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 7 od §43 do §46.

 

C Z Ę Ś Ć    III
Organ wykonawczy gminy


§62.

Wójt gminy wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, innych ustaw oraz uchwał rady.

§63.

 1. Wójt gminy jednoosobowo składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.
 2. Skarbnik gminy informuje niezwłocznie radę powiadamiając przewodniczącego rady o odmowie kontrasygnaty Przewodniczący rady zleca zbadanie sprawy właściwej komisji i przedstawia dokonane ustalenia na najbliższej sesji rady.

§64.

Wójt gminy składa radzie informację z wykonanych przez siebie zadań za okresy między sesjami (zwyczajnymi).

§65.

Do zadań wójta gminy należy w szczególności:

1) reprezentowanie gminy na zewnątrz,
2) zgłaszanie radzie gminy wniosków w sprawie powołania i odwołania sekretarza i skarbnika gminy,
3) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
4) kierowanie pracą urzędu gminy, ,
5) współdziałanie z sołtysami,
6) niezwłoczne ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdania z jego wykonania za rok poprzedni do dnia 31 marca,
7) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub mianowania.
8) wyznaczanie, spośród mianowanych pracowników samorządowych, rzecznika dyscyplinarnego,
9) powoływanie zastępcy wójta,
10)wykonywanie innych czynności wynikających z funkcji kierownika zakładu pracy.

§66.

Wynagrodzenie wójta określa uchwała rady gminy.


C Z Ę Ś Ć    IV
Samorządowe jednostki pomocnicze


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§67.

 1. Samorządowymi jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa i osiedla, w przypadku ich wyodrębnienia. Rada gminy w drodze uchwały tworzy jednostki pomocnicze po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
 2. Projekt podziału gminy na jednostki pomocnicze przedstawia rada gminy do publicznej konsultacji. W konsultacji mogą uczestniczyć mieszkańcy projektowanych jednostek oraz organizacje prowadzące działalność na tym terenie. Okres konsultacji trwa 3 tygodnie od chwili ogłoszenia projektu we właściwym trybie.
 3. Po upływie tego okresu, skorygowany projekt zostaje niezwłocznie przedstawiony radzie gminy do zatwierdzenia.


§68.

 1. Zniesienie lub podział jednostki pomocniczej oraz powiększenie jej obszaru może nastąpić z ważnych powodów z inicjatywy rady gminy lub na wniosek właściwych sołectw.
 2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konsultacji określa odrębna uchwała rady gminy.
 3. Granice jednostki pomocniczej, jej ustrój, a także zakres działania i zasady finansowania określa statut sołectwa (osiedla), nadany przez radę gminy.

§69.

 1. Sołectwo (osiedle) może prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
 2. Budżet gminy obejmuje ogół dochodów gminy realizowany przez sołectwo, jak i ogół wydatków poszczególnych sołectw.
 3. W ramach dochodów sołectwa obowiązane są przestrzegać zasad gospodarki finansowej gminy, obowiązujących jednostki budżetowe gminy.
 4. W ramach wydatków, sołectwa zobowiązane są do celowego wydatkowania środków zgodnie z przyjętym do realizacji planem zadań.
 5. Kontrolę finansową sołectwa sprawuje komisja rewizyjna i skarbnik gminy oraz inne uprawnione podmioty, które przedkładają informacje w tym zakresie radzie gminy i wójtowi gminy.
 6. Rada gminy może przekazać w użytkowanie sołectwu część mienia należącego do gminy na zasadach określonych w statucie sołectwa (osiedla).

§70.

 1. Nadzór nad działalnością sołectwa (osiedla) sprawuje rada gminy i wójt gminy.
 2. Uchwały zebrań wiejskich przedkłada się w urzędzie gminy. Uchwały podjęte niezgodnie z przepisami prawa, statutem sołectwa i niniejszym statutem podlegają unieważnieniu w trybie ustalonym odrębną uchwałą rady gminy.

 

C Z Ę Ś Ć    V
Mienie komunalne i gospodarka finansowa gminy

 

Rozdział 1
Mienie komunalne

§71.

 1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.
 2. Mieniem komunalnym zarządzają organy gminy bądź inne powołane przez nie podmioty, którym zostało ono przekazane do realizacji celów komunalnych.
 3. Podmioty posiadające osobowość prawną samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych w zakresie określonym w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowiązujących przepisach.
 4. Mieniem pozostającym w zarządzie komunalnym jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta gminy.


Rozdział 2
Gospodarka finansowa

 

§72.

 1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie swojego budżetu.
 2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

 

§73.

 1. Projekt budżetu przygotowuje wójt gminy.
 2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, wójt gminy przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§74.

Rada gminy określa procedurę uchwalenia budżetu oraz rodzaj i szczegółowość niezbędnych materiałów finansowych odrębną uchwałą.

§75.

Wójt gminy ma prawo do dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie i granicach określonych przepisami prawa, za wyjątkiem przeniesienia wydatków między działami.

 

C Z Ę Ś Ć      VI
Jednostki organizacyjne Gminy

§76.

 1. W celu zaspokajania potrzeb wspólnoty w ramach wykonywanych zadań publicznych gmina prowadzi działalność gospodarczą przez wyspecjalizowane jednostki o dowolnej formie organizacyjnej, a także w wyniku porozumień między gminami lub związkami komunalnymi.
 2. Jednostki organizacyjne gminy działają na podstawie statutu nadanego przez radę.
 3. Wójt gminy prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych gminy.

 

C Z Ę Ś Ć      VII
Pracownicy samorządowi

§77.

 1. Wójt gminy wykonuje obowiązki kierownika zakładu wobec osób powołanych na stanowisko zastępcy wójta, sekretarza gminy i skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) oraz innych pracowników urzędu.
 2. Organizację pracy urzędu, związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin organizacyjny urzędu.

§78.

Zastępca wójta i sekretarz gminy prowadzą sprawy gminy w zakresie ustalonym przez wójta w regulaminie organizacyjnym urzędu.

§78a 1,2

 1. Pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie:
  1) wyboru – wójt,
  2) powołania – sekretarz gminy, skarbnik gminy, zastępca wójta gminy,
  3) umowy o pracę – pozostali pracownicy.
 2. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.

 

§79.

Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników rada gminy powołuje komisje dyscyplinarne I i II instancji, według zasad określonych w odrębnych przepisach.


C Z Ę Ś Ć     VIII.
Zasady dostępu do informacji

§80.

 1. Obywatele mają prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez gminę zadań publicznych, w szczególności do:
  1) protokołów z posiedzeń rady gminy i komisji,
  2) uchwał, postanowień i innych załączników do protokołów organów gminy, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, budżetu gminy i sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
  3) zarządzeń wójta,
  4) protokołów z odbytych przetargów,
  5) innych dokumentów, które nie są zastrzeżone ustawami szczególnymi, w tym ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§81.

 1. Dokumenty objęte informacją publiczną udostępniane są poprzez:1) Biuletyn Informacji Publicznej,
  2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy,
  3) wyłożenie do wglądu, w przypadku projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub innych projektów będących przedmiotem konsultacji społecznej.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3 mogą być również udostępniane na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanego.

§82.

 1. W przypadku informacji udzielonej na pisemny wniosek, sprawa winna być załatwiona nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Termin, o którym mowa w ust.1 może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy, ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy art.36 kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku odmowy udostępnienia informacji lub dostępu do dokumentu ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§83. 2

 1. Określa się następujące zasady korzystania z dokumentów i dostępu do informacji:
  1) zainteresowani mogą korzystać z dokumentów w obecności pracownika urzędu gminy na stanowiskach pracy odpowiedzialnych za sporządzanie i przechowywanie dokumentów,
  2) zainteresowani mają prawo sporządzać notatki
  3) dopuszcza się możliwość kserowania i przetwarzania danych oraz przegrywania na dyskietki na pisemny wniosek za odpłatnością, wynikającą z kosztów przygotowania informacji, ustalonych w zarządzeniu wójta.
 2. Dokumenty i informacje udostępnione w formie teleinformatycznej tj. w Biuletynie Informacji Publicznej nie podlegają kopiowaniu i przetwarzaniu przez urząd.


§84.

Akty prawa miejscowego, w tym budżet gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu gminy przez okres 1 miesiąca po dniu ich uchwalenia, za wyjątkiem uchwał podatkowych, których okres wywieszenia przedłuża się na cały rok podatkowy.

 

C Z Ę Ś Ć    IX
Postanowienia końcowe

§85.

Do zmiany statutu gminy stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

 

Statut Gminy został przyjęty UCHWAŁĄ NR  VII/32/03 z dnia 12 czerwca 2003r.  RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 113/03, poz. 2089)

ZMIANY:

1 - UCHWAŁA NR IV/15/07 z dnia 18 stycznia 2007r. (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 43/07, poz. 471)

2 - UCHWAŁA NR XVIII/120/08 z dnia  2 września 2008r. (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 259/08, poz. 2789)

 

 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-722 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "61" ["menu_id"]=> string(3) "104" ["page"]=> string(1) "2" }